Auktorisoitu suomen ja saksan kielen käännös- ja tulkkaustoimisto

Erikoisalaamme ovat vaativat tekniset käännökset, joihin voit luottaa.

A translation & interpretation agency for German and Finnish languages based in Finland.

Erikoisalaamme ovat vaativat tekniset käännökset, joihin voit luottaa.

kielipalvelut vuodesta 1994

Liinetz Oy on saksan ja suomen kieleen erikoistunut käännös- ja tulkkaustoimisto, jolla on kokemusta kääntämisestä ja tulkkauksesta yli 20 vuotta. Käännöksissä käytettävät kielet ovat suomi, saksa ja englanti. Erityisosaamisemme on tekniikan alalta, kuten paperikoneiden, voimalaitosten ja niiden oheislaitteiden valmistuksesta ja käytöstä. Liinetz tarjoaa myös näiden alojen patenttihakemusten käännöksiä.

AUKTORISOIDUT KÄÄNNÖKSET

AUKTORISOIDUT KÄÄNNÖKSET

Tekniikan käännösten ohessa käännämme myös koulujen päättötodistuksia ja tutkintotodistuksia, samoin kuin perheoikeuteen liittyviä asiakirjoja, jotka vaativat auktorisoidun kääntäjän vahvistuksen. Liinetzillä on auktorisointioikeus suomesta saksaan ja päinvastoin.

TULKKAUKSET

TULKKAUKSET

Tulkkaamme teknisten käyttöönottokoulutusten ja projektineuvottelujen lisäksi oikeus- ja poliisilaitoksissa. Tulkkauskielet ovat suomi ja saksa.

AUKTORISOIDUT KÄÄNNÖKSET

AUKTORISOIDUT KÄÄNNÖKSET

Tekniikan käännösten ohessa käännämme myös koulujen päättötodistuksia ja tutkintotodistuksia, samoin kuin perheoikeuteen liittyviä asiakirjoja, jotka vaativat auktorisoidun kääntäjän vahvistuksen. Liinetzillä on auktorisointioikeus suomesta saksaan ja päinvastoin.

TULKKAUKSET

TULKKAUKSET

Tulkkaamme teknisten käyttöönottokoulutusten ja projektineuvottelujen lisäksi oikeus- ja poliisilaitoksissa. Tulkkauskielet ovat suomi ja saksa.

ERITYISOSAAMISEMME

PAPERI- JA SELLUTEOLLISUUS

Paperin, sellun ja kartongin valmistukseen liittyvät vaiheet alkaen puunkäsittelystä valmiiden rullien pakkaamiseen.

JURISTISET ASIAKIRJAT

Oikeudenkäyntiasiakirjat, haasteet, oikeuden päätökset.

TULKKAUKSET

Tulkkaamme teknisten käyttöönottokoulutusten ja projektineuvottelujen lisäksi oikeus- ja poliisilaitoksissa

VOIMALAITOKSET

Suurten ja pienten eri polttoaineita polttavien laitosten rakentamiseen, käyttöönottoon, käyttöön ja huoltoon liittyvät asiakirjat ja raportit.

TODISTUKSET

Päättö- ja tutkintotodistukset ja perheoikeuteen liittyvät asiakirjat, kuten esimerkiksi hoitotahdot, testamentit, rekisteriotteet, avioliiton solmimiseen ja purkamiseen, lasten huoltoon tarvittavat asiakirjat.

MUUT TEKNISET ASIAKIRJAT

Patentit ja patenttihakemusten käännökset.

TYÖVAIHEEMME

Työprosessimme noudattaa lähes aina samaa kaavaa. Asiakas pyytää tarjouksen käännettävästä tekstistä ja ehdottaa toimitusaikaa. Liinetz tekee työstä sitovan kustannusarvion ja vahvistaa toimitusaikataulun. Käännettävä työ voidaan toimittaa sähköisesti tai tulostettuna postitse. Auktorisoitavia käännöksiä varten tarvitsemme aina alkuperäisen dokumentin.

 

Pyydä tarjous


Ilmoitamme hinnan ja toimitusajan viimeistään seuraavana päivänä.

Suunnitelma & deadline

Annamme toimitussuunnitelman ja toimitusajan pyynnön mukaisesti.

Yhteydenpito


Olemme asiakkaiseen yhteydessä ja ilmoitamme, jos tarvitsemme lisätietoja tai -materiaalia.

Toimitus


Toimitamme projektin sovitussa aikataulussa.

Pyydä tarjous


Ilmoitamme hinnan ja toimitusajan viimeistään seuraavana päivänä.

Suunnitelma & deadline

Annamme toimitussuunnitelman ja toimitusajan pyynnön mukaisesti.

Yhteydenpito

Olemme asiakkaaseen yhteydessä ja ilmoitamme, jos tarvitsemme lisätietoja tai -materiaalia.

Toimitus


Toimitamme projektin sovitussa aikataulussa.

Liinetz Oy:n perustaja Liisa Nemitz on auktorisoitu suomen ja saksan kielen diplomikielenkääntäjä. Hän on hankkinut lisäpätevyyttä Saksassa suoritetulla arvostetun Industrie- und Handelskammerin englannin kielen kirjeenvaihtajan tutkinnolla. Suomen kielen ja kaupan alan lisäopinnot tukevat niin ikään kääntäjän työtä.

Suomessa asumisen lisäksi Liisa Nemitz on viettänyt lähes 15 vuotta Saksassa, minkä ansiosta hänellä on vankka osaaminen saksan kirjallisen ja puhutun kielen taidossa ja saksan kielen eri murteissa. Asiakkaamme Suomessa, Saksassa ja Itävallassa ovat arvostaneet tätä erityisesti tulkkaustilanteissa. 

0 +
tehtyä projektia
0 +
luottamuksellista asiakassuhdetta
0
vuotta kokemusta

0 +
tehtyä projektia
0 +
luottamuksellista asiakassuhdetta
0
vuotta kokemusta

Haluaisitko tarjouksen?

OTA YHTEYTTÄ

Haluaisitko keskustella kanssamme projektista? Onko sinulla kysymyksiä?

Ota meihin yhteyttä, niin selvitämme asiasi pikimmiten!

fiFI

Käännökset

Käännöstöiden yleiset sopimusehdot

1. Yleistä

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kääntäjän ja tilaajan välisissä käännöstoimeksiannoissa. Käännöksellä tarkoitetaan lähdekielisen viestin kääntämistä kohdekielelle Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n määrittelemää hyvää kääntämistapaa noudattaen. Kääntäjällä tarkoitetaan tässä asiakirjassa Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n jäsentä ja tilaajalla työn maksajaa tai tämän valtuuttamaa yhteyshenkilöä.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vain, jos osapuolet nimenomaisesti hyväksyvät ne sopimuksen osaksi. Jos sopimusasiakirjoissa ilmenee keskenään ristiriitaisia määräyksiä, osapuolten erikseen tekemä sopimus syrjäyttää käännöstöiden yleiset sopimusehdot.

2. Tilaajan vastuu

2.1. Aineiston luovuttaminen

Tilaaja luovuttaa sovitun aikataulun mukaisesti kääntäjän käyttöön kaikki tilattua työtä varten tarvittavat asiakirjat ja tarvittaessa myös apuaineistoa, kuten aiemmat käännökset, termiluettelot, julkaisut, kuvat ja muut hallussaan olevat perustiedot. Tilaajan tulee tarvittaessa esitellä kääntäjälle lähdetekstissä käsiteltyä erityistä menetelmää tai teknisen laitteen rakennetta ja toimintaa. Tilaaja vastaa kääntäjälle antamistaan toimeksiannon perustiedoista, ohjeista ja määräyksistä sekä valmiin käännöksen soveltumisesta käyttötarkoitukseensa.

2.2. Muutokset

Jos tilaaja haluaa muuttaa käännettävää tekstiä käännöstyön ollessa kesken, halutut muutokset on viipymättä ilmoitettava kääntäjälle kirjallisesti. Kääntäjän on puolestaan mahdollisimman pian ilmoitettava tilaajalle tämän haluamien muutosten vaikutuksista käännöksen toimitusaikaan ja veloitukseen. Muutoksen aiheuttamista kustannuksista vastaa tilaaja.

3. Kääntäjän vastuu

3.1. Työn suorittaminen

Kääntäjän tulee suorittaa saamansa tehtävä sen edellyttämällä ammattitaidolla ja hyvää kääntämistapaa noudattaen.

Ellei nimenomaista estettä ole, kääntäjällä on oikeus käyttää käännöstehtävässä apunaan eri alojen asiantuntijoita. Asiantuntija-avun kustannuksista vastaa tilaaja, jos hänen kanssaan on etukäteen sovittu asiasta. Muussa tapauksessa kustannukset sisältyvät kääntäjän saamaan palkkioon ja kääntäjä vastaa niiden korvaamisesta käyttämilleen asiantuntijoille.

3.2. Vastuu virheistä ja muutoksista

Kääntäjä vastaa siitä, että työ on tehty sopimuksen mukaisesti. Kääntäjä vastaa käännöksestä myös käyttämiensä asiantuntijoiden osalta, elleivät tilaaja ja kääntäjä ole muuta sopineet.

Jos lähdeteksti on epäselvä tai puutteellinen eikä tilaaja tai hänen osoittamansa yhteyshenkilö pyydettäessä toimita tarvittavaa selvennystä, käännökseen on tehtävä asianomaiseen kohtaan merkintä lähdetekstin epäselvyydestä.

Kääntäjä ei vastaa korjauksista ja muutoksista, joita tilaaja tai joku muu tekee käännökseen sen jälkeen, kun kääntäjä on sen luovuttanut tilaajalle.

Jos käännöksessä havaitaan virheitä tai puutteita, kääntäjällä on oikeus ja velvollisuus korjata ne omalla kustannuksellaan kohtuullisen ajan kuluessa. Lisäksi kääntäjä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon jäljempänä kohdassa 3.3. kerrotuin tavoin.

3.3. Vahingonkorvauksen määrä

Kääntäjä vastaa tilaajalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Kääntäjän maksettavaksi mahdollisesti tuleva vahingonkorvaus on kuitenkin enintään hänen saamansa kokonaispalkkion suuruinen.

Kääntäjä ei ole vastuussa käännöksen mahdollisesti aiheuttamista epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske tapauksia, joissa vahingon on aiheuttanut kääntäjän tahallinen toiminta tai törkeä tuottamus.

3.4. Vastuuaika

Tilaajan tulee välittömästi tarkastaa kääntäjän toimittama käännös. Ellei tilaaja 14 vuorokauden kuluessa käännöksen postittamisesta tai muusta luovuttamisesta tilaajalle esitä työn laatua tai mahdollisia virheitä koskevia kirjallisia huomautuksia, katsotaan tilaajan hyväksyneen käännöksen.

Kääntäjä vastaa edellä mainitun ajan jälkeenkin sellaisista virheistä ja puutteista, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen kääntäjän tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita 14 vuorokauden kuluessa käännöksen postittamisesta tai muusta luovuttamisesta tilaajalle. Tästä vastuusta kääntäjä vapautuu kolmen vuoden kuluttua siitä, kun työ on luovutettu tilaajalle.

4. Veloitusperusteet

Kääntäjä laskuttaa tilaajaa ennalta sovitun palkkioperusteen mukaan. Jos maksu myöhästyy, veloitetaan lisäksi korkolain mukainen viivästyskorko ja mahdolliset perintäkulut.

5. Toimitusaika, viivästyminen ja työn peruuttaminen

5.1. Toimitusaika ja toimitustapa

Tilaaja ja kääntäjä voivat tehdä sopimuksen käännöstyöstä kirjallisesti tai suullisesti. Tällöin on myös sovittava työn valmistumisajasta.

Valmis käännös ja lasku toimitetaan tilaajalle postitse, ellei muusta toimitustavasta ole osapuolten kesken sovittu. Kääntäjä ei vastaa lähetyksen myöhästymisestä postinkulun häiriön tai viivästymisen vuoksi.

5.2. Viivästyminen

Työ on tehtävä sovittua aikataulua noudattaen. Jos kohdassa 2.2. tarkoitetut muutokset lisäävät tai muuten viivyttävät työtä, kääntäjällä on oikeus saada aikatauluun tarpeellinen pidennys.

Kääntäjä ei vastaa työn viivästymisestä, joka johtuu siitä, ettei tilaaja toimita kääntäjälle lähdetekstiä tai apuaineistoa joko sopimusta tehtäessä tai muuna sovittuna ajankohtana tai jos kääntäjän suoritus viivästyy tilaajasta johtuvasta muusta syystä.

Työn ennalta arvaamaton vaikeus voi olla peruste sopimuksen purkamiselle tai siirtämiselle kolmannelle

osapuolelle. Havaittuaan työn olevan ennalta arvaamattoman vaikean, kääntäjän on viivytyksettä ilmoitettava asiasta tilaajalle.

Jos kääntäjän työ viivästyy force majeure -syistä, osapuolet sopivat toimitusajan pidentämisestä tai sopimuksen purkamisesta.

Viivästymistä koskeva ilmoitus on tehtävä kirjallisena heti, kun viivästys on tapahtunut tai on ennakoitavissa. Viivästymisen aiheuttamista toimenpiteistä sovitaan erikseen.

5.3. Työn peruuttaminen

Jos tilaaja peruuttaa sovitun käännöstyön, kääntäjällä on oikeus saada korvaus peruutuspäivään saakka tekemästään työstä, työn keskeneräistä osaa varten tekemistään valmisteluista ja työlle varatusta ajasta, mahdollisista toimituskuluista, muista ylimääräisistä kuluista sekä peruutuksen aiheuttamasta vahingosta ja menetyksestä.

Mikäli tilaaja katsoo, että kääntäjä ei ole oikeutettu edellä esitettyihin korvauksiin, on tilaajalla näyttötaakka siitä, että kääntäjä ei ole kyseisiä töitä tai valmisteluja suorittanut. Samoin tilaajalla on näyttötaakka siitä, että ylimääräisiä kuluja tai vahinkoa ja menetyksiä kääntäjälle ei ole aiheutunut.

6. Tekijänoikeudet

Kääntäjällä on käännökseensä tekijänoikeuslain (8.7.1961 / 404 muutoksineen) tarkoittama tekijänoikeus. Tilaaja saa käyttää käännöstä ainoastaan tilauksen yhteydessä sovittuun tarkoitukseen. Sovitun tarkoituksen ylittävästä käytöstä ja siitä maksettavasta korvauksesta on aina sovittava kääntäjän kanssa erikseen. Käännöstä ei ilman kääntäjän lupaa saa muokata, lyhentää tai muuttaa. Jos tilaaja tarkistuttaa käännöksen kolmannella osapuolella, tästä on ilmoitettava kääntäjälle ja varattava hänelle mahdollisuus tarkistetun tekstin hyväksymiseen.

Kääntäjän nimi on aina mainittava elokuvissa, televisio- ja radiolähetyksissä, kaunokirjallisissa teoksissa ja muissa julkaistavissa töissä, ellei kääntäjä erityisesti kiellä nimensä julkaisemista. Muissa tapauksissa kääntäjän nimen mainitsemisesta sovitaan erikseen.

7. Erimielisyydet

Jos tilaajan ja kääntäjän välille syntyy erimielisyyttä työn laadusta tai laskutusperusteista, osapuolet voivat joko yhdessä tai erikseen kääntyä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sovittelutoimikunnan puoleen saadakseen neuvoja ja tietoja. Sopimuksesta aiheutuvat tilaajan ja kääntäjän väliset erimielisyydet ratkaistaan kääntäjän kotipaikan tai Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.

TULKKAUKSET

Tulkkaustöiden yleiset sopimusehdot

1. Aineisto

Tilaaja toimittaa hyvissä ajoin (viimeistään 2 viikkoa ennen tilaisuutta tai välittömästi saatuaan aineistoa puhujilta) tulkille tai tulkkitiimin kokoajalle tilaisuuteen valmistautumiseen tarvittavaa aineistoa (esimerkiksi tilaisuuden ohjelman, esityslistan, osanottajaluettelon, esitysmateriaalit ja kirjoitetut puheenvuorot sekä mahdollisen muun aineiston) ensisijaisesti tulkin työskentelykielillä. Tulkki sitoutuu perehtymään toimitettuun aineistoon olennaisena osana työtään. Tilaisuuden aikana laaditut ja tilaisuudessa luettavat tekstit on toimitettava riittävän ajoissa tulkille tutustumista varten, muussa tapauksessa tulkki ei ole velvollinen niitä tulkkaamaan.

2. Vaitiolovelvollisuus

Tulkilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus sen julkistamattoman tiedon suhteen, jonka hän on työssään saanut tietoonsa, eikä hän saa käyttää sitä henkilökohtaisesti hyödykseen. Näin ollen myös luottamuksellista materiaalia voidaan lähettää hänelle valmistautumista varten. Tilaajan tulee ilmoittaa kirjallisesti etukäteen, mikä materiaali tulee tuhota tai palauttaa välittömästi tilaisuuden jälkeen.

3. Tallenteiden tulkkaaminen

Jos tilaisuudessa toivotaan tulkattavan elokuvia, videoita, videoneuvotteluja tms., asiasta sovitaan etukäteen. Tällöin tulkkaamisen edellytyksenä on, että ääni välitetään suoraan tulkkien kuulokkeisiin (ilman välimikrofoneja) ja että tulkki saa etukäteen tutustuttavakseen tallenteen käsikirjoituksen ja/tai että hänelle järjestetään esikuuntelumahdollisuus.

4. Tulkkauksen tallentaminen

Tulkilla on tekijänoikeus suoritteeseensa. Tulkkausta ei saa etukäteen sopimatta tallentaa, välittää tai lähettää missään muodossa. Tulkin suostumuksella tehtyä tallennetta saa käyttää vain nimenomaan kirjallisesti sovitulla tavalla, ja siitä on suoritettava erikseen sovittava korvaus.

5. Tekninen varustus

Kiinteiden ja siirrettävien tulkkaustilojen mitoituksen ja teknisen varustelun suhteen noudatetaan standardeja ISO 2603 ja ISO 4043. Simultaanitulkkauksessa käytettävän tulkkauslaitteiston on oltava korkeatasoinen simultaanitulkkausjärjestelmä, jossa jokaiselle tulkkauskielelle on oma kanava, ja kaikki tulkattavat puheenvuorot on esitettävä mikrofoniin. Näistä ja muista työskentelyolosuhteista sovitaan mahdollisimman tarkasti etukäteen. Sovituista työolosuhteista poikettaessa tulkin työskentely saattaa estyä, mutta hänen oikeutensa edellä mainittuihin palkkioihin ja korvauksiin säilyy.

6. Muiden henkilöiden osallistuminen tulkkaukseen

Tulkkauksen laadun varmistamiseksi muut kuin edellä kohdassa 2 mainitut tulkit eivät voi osallistua tulkkaustyöhön. Jos näin kuitenkin toimitaan, tämän sopimuksen osapuolena oleva tulkki ei vastaa tällaisen muun henkilön puheesta tuottamansa tulkkauksen laadusta.

7. Työajat

Tulkin työskentelyajoista ja -ehdoista on sovittava mahdollisimman tarkoin etukäteen. Tulkin työpäivän kesto on enintään 8 tuntia taukoineen, ja hänen on voitava pitää vähintään tunnin mittainen lounastauko. Työajan ylityksestä on tarvittaessa sovittava etukäteen. Tulkilla ei ole velvollisuutta työskennellä yhteisten taukojen aikana, ateria-aikoina eikä seurustelutilaisuuksissa, ellei siitä ole erikseen sovittu. Tulkkitiimin sisäisestä työnjaosta tulkit sopivat keskenään.

8. Peruutusehdot: Tilaaja

Jos tilaaja luopuu käyttämästä tässä sovittuja tulkin palveluja, on tulkki oikeutettu saamaan korvauksen todistettavista kuluistaan sekä peruutuskorvauksen seuraavasti:

· jos toimeksianto peruutetaan 30–14 päivää ennen tilaisuutta, korvauksen määrä on 50 % tässä sovituista palkkioista;

· jos toimeksianto peruutetaan myöhemmin kuin 14 päivää ennen tilaisuutta, tässä sovitut palkkiot maksetaan täysimääräisinä.

· 9. Peruutusehdot: Tulkki

Mikäli tulkki on estynyt hoitamasta toimeksiantoa, on toimeksiannon peruuttamisesta välittömästi ilmoitettava tilaajalle. Tulkki voi peruuttaa toimeksiannon ilman velvollisuuksia aikaisemmin kuin 30 päivää ennen

tulkkaustilaisuutta. Jos tulkki joutuu peruuttamaan toimeksiannon enintään 30 päivää ennen tilaisuutta, hän on velvollinen hankkimaan kotimaastaan tai maasta, jossa tilaisuus järjestetään, tilalleen pätevän tulkin, jonka tilaaja ja tulkkitiimin rekrytoija hyväksyvät. Toimeksiantaja vastaa tällöin mahdollisista ylimääräisistä matka- ym. kuluista. Mikäli tulkin kotimaasta tai maasta, jossa tilaisuus järjestetään, ei löydy tilalle pätevää tulkkia, muista matkakustannuksista tai tulkkauksen peruutuksesta neuvotellaan erikseen.

10. Ylivoimainen este

Jos ilmenee ylivoimainen este, esimerkiksi sairaus, tapaturma, luonnonmullistus, lakko tms., jonka vuoksi tulkki ei voi suorittaa tässä sopimuksessa sovittua tehtävää, sitä ei pidetä sopimusrikkomuksena. Tällaisessa tilanteessa vastuu sijaisen hankkimisesta on tilaajalla.

11. Reklamaatiot

Tulkkaus katsotaan hyväksytyksi, ellei tilaaja ole 7 päivän kuluessa toimeksiannon päättymisestä ilmoittanut aikovansa reklamoida ja toimittanut 14 päivän kuluessa toimeksiannon päättymisestä kirjallista ja yksilöityä reklamaatiota.

12. Vahingonkorvausvastuu

Tulkin vastuu mahdollisesta tulkkauksesta aiheutuvasta vahingosta rajoittuu tässä sopimuksessa mainittujen tulkkauspalkkioiden summaan. Tulkki ei vastaa tulkkauksen mahdollisesti aiheuttamista epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Tämä ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa vahingon on aiheuttanut tulkin tahallinen toiminta tai törkeä tuottamus.

13. Riitojen ratkaiseminen

Mikäli tulkki on Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen, tästä sopimuksesta mahdollisesti syntyvät riidat on ratkaistava ensisijaisesti Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton välityksellä. Ellei täten päästä sovintoratkaisuun, riidat on ratkaistava tulkin asuinpaikan käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan

Tietosuoja-asetus

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Liinetz Oy, Tarjantie 67 B 31, 15950 Lahti

Y-tunnus 0975593-6 (business ID FI09755936)

2. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

Liisa Nemitz, liisa.nemitz@liinetz.fi

Liinetz Oy, Tarjantie 67 B 31, 15950 Lahti

3. Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaan yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Asiakassuhteen hoitaminen, laskutus

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan kuitenkin kirjanpitäjälle kirjanpidon hoitamiseksi.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaaminen

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedot on suojattu tavanomaisesti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Henkilötietoja voi käsitellä vain rekisterinpitäjä.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

9. Rekisteröidyn informointi

Tietosuojaseloste on nähtävillä rekisterinpitäjän www.sivuilla:

liinetz.fi

10. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään käsittelyn tarkoitusta vastaava vähimmäisaika, jonka jälkeen tiedot poistetaan ja hävitetään (käyttötarkoitussidonnaisuus ja tarpeellisuusvaatimus).

11. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidylle.

12. Liitännäiset muihin yhteisöihin

Liinetz Oy:n verkkosivuilla voi olla linkkejä muihin yhteisöihin. Näihin Liinetz Oy.n sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Liinetz Oy:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikä Liinetz Oy ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

13. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia tietoja käsitellään tai, että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihin sekä saada säädetyt tiedot (tietosuoja-asetus artikla 15). Pyyntö tehdään tietosuojaviranomaisen lomakkeella sähköisesti tai kirjallisesti, allekirjoitetaan ja toimitetaan rekisteriyhdyshenkilölle tai se esitetään henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa. Tiedot annetaan rekisteröidylle maksutta.

14. Rekisteröidyn oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista sekä saada täydennettyä puutteelliset henkilötiedot muun muassa toimittamalla lisäselvitys (tietosuoja-asetus artikla 16).

15. Rekisteröidyn oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa todettujen edellytysten täyttyessä (esim. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin).

16. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan käsittelyä yhdelläkin asetuksen 18 artiklassa todetuista perusteista (esim. rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden).

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

17. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Hänellä on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu asetuksen 20 artiklassa todettujen edellytysten täyttyessä (kun käsittely perustuu suostumukseen tai käsittely suoritetaan automaattisesti).

18. Rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus

Rekisterinpitäjä ilmoittaa kaikenlaisista 16 artiklan, 17 artiklan 1 kohdan ja 18 artiklan mukaisesti tehdyistä henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle näistä vastaanottajista, jos rekisteröity sitä pyytää. (Tietosuoja-asetus 19 artikla)

19. Rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat riskit

Rekisterinpitäjä on toteuttanut tietosuoja-asetuksen edellyttämät hallinnolliset ja tietotekniset suojatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Suojatoimenpiteiden järjestämisessä on otettu huomioon vaatimukset, joilla tiedot suojataan luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Suojatoimenpiteiden järjestämisessä on otettu huomioon asianmukaiset tekniset ratkaisut, asianmukaiset organisatoriset toimet ja käsittelyyn liittyvät erityiset riskit. Rekisterinpitäjä seuraa jatkuvaluonteisesti näiden eri vaatimusten täyttymistä, turvatakseen rekisteröityjen oikeudet ja vapaudet ja minimoidakseen rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat riskit. Rekisterinpitäjä edellyttää edellä todettujen vaatimusten täyttämistä kaikilta henkilötietoja käsitteleviltä.

20. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön sähköpostilla.

Terms &Conditions

Id donec ultrices tincidunt arcu non sodales neque sodales ut. Varius duis at consectetur lorem donec massa sapien faucibus et. Eget mauris pharetra et ultrices neque. Libero id faucibus nisl tincidunt eget nullam non. Tincidunt id aliquet risus feugiat in ante metus. Aliquet nibh praesent tristique magna sit amet purus gravida. Netus et malesuada fames ac turpis. Eget nunc scelerisque viverra mauris in aliquam sem fringilla ut. Mattis ullamcorper velit sed ullamcorper morbi. Mi bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in arcu. A arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean vel. Vestibulum lorem sed risus ultricies.

Vitae suscipit tellus mauris a diam maecenas sed enim ut. Quisque non tellus orci ac auctor augue mauris. Lacus suspendisse faucibus interdum posuere. Leo vel orci porta non. Senectus et netus et malesuada fames ac. In aliquam sem fringilla ut. Eu turpis egestas pretium aenean pharetra. Quisque sagittis purus sit amet volutpat consequat mauris. Sagittis vitae et leo duis. Pellentesque eu tincidunt tortor aliquam nulla. Eget velit aliquet sagittis id consectetur purus ut faucibus pulvinar. Pulvinar pellentesque habitant morbi tristique. Pretium vulputate sapien nec sagittis aliquam malesuada bibendum. Consequat interdum varius sit amet mattis vulputate enim nulla aliquet. Eget magna fermentum iaculis eu. Platea dictumst quisque sagittis purus sit amet volutpat consequat. Vel pharetra vel turpis nunc eget lorem dolor sed.

Diam sollicitudin tempor id eu. Eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi. Nullam eget felis eget nunc lobortis. Nam at lectus urna duis convallis. Ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim diam. Pellentesque elit eget gravida cum sociis natoque. Auctor neque vitae tempus quam pellentesque. Vulputate mi sit amet mauris. Quis commodo odio aenean sed adipiscing diam donec adipiscing tristique. Massa vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Placerat vestibulum lectus mauris ultrices eros in cursus. Odio eu feugiat pretium nibh ipsum. Aliquet nibh praesent tristique magna. Elit sed vulputate mi sit amet mauris commodo. Tellus elementum sagittis vitae et leo duis ut diam quam. Suspendisse sed nisi lacus sed viverra tellus in hac habitasse. In ornare quam viverra orci sagittis. Tristique sollicitudin nibh sit amet commodo nulla facilisi nullam. Scelerisque purus semper eget duis.